Pravidla & Podmínky

Záložka Základní údaje o provozovateli internetového objednávkového systému

Občanské sdružení RokIT
Rokitanského 63
500 03 Hradec Králové

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 777 288 206
E – mail: info@rokit.cz


Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní,  podle občanského zákoníku, kde jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně  prodávající. 

Prodávající– je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel / kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 

Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Závazné potvrzení bude následně kupujícímu potvrzeno závazným potvrzením objednávky.


Objednávka a zrušení objednávky


Dodací podmínky


Platební podmínky


Expediční náklady 
Expediční poplatky účtujeme ve výši  150,- Kč vč. DPH.
Cena za přepravu je kalkulována  pouze  pro dodávky v rámci České republiky. 


Převzetí zboží
Objednané zboží můžete převzít:

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího obalu zásilky. V případě jeho poškození zásilku nepřebírejte a kontaktujte naší společnost.  Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena až  po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného kupujícím. 

Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese prodávající a náklady na dodání chybějícího zboží jdou tudíž na vrub prodávajícího.Záruční doba, reklamace
Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu  tj. 24 měsíců od data prodeje.
Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovaným zbožím i doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad) a záruční list. Při uplatnění reklamace zasláním přijmeme takovou zásilku pouze ve formě  balíku, nikoliv dobírkou.
Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, výměnou, přiměřenou slevou nebo odstoupením od kupní smlouvy. V případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů, a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě budete o způsobu řešení informován. 

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené: 


Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou 
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávána věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – záruční vady
Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. 

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez závady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či jakákoli čtvrtá vada považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady). 

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
Vrácení zboží
Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) lze do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz kapitola o reklamaci a odpovědnosti za vady. 

Zboží můžete vrátit osobně v sídle provozovatele internetového obchodu nebo zasláním zboží formou  balíku, nikoliv dobírkou. 
Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným způsobem. Peníze vrátíme nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. 
Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy prodávající nevrací. 
V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění chybějícího  příslušenství.Ochrana osobních údajů
Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli.
 

Vytvořil RokIT
Obchod RokIT © 2022